شماره ١٠٢: هر سر موي تو را پيوندي از گيسوي تست

هر سر موي تو را پيوندي از گيسوي تست
حلقه ها در حلق من از حلقه هاي موي تست
پاي مقصودم به هر راهي که پويد راه عشق
روي اميدم به هر سويي که باشد سوي تست
خانه پرداز سلامت عشق جان فرساي ماست
فتنه انگيز قيامت قامت دل جوي تست
چين زلفت ناف آهو، نافه اش خوناب دل
آه از اين خوني که اندر گردن آهوي تست
بي حضورت گر نمازي کرده باشم کافرم
قبله ام تا از پي طاعت خم ابروي تست
چون هلاکم مي کني جز کوي خود خاکم مکن
کز ازل مشت گلم مشتاق خاک کوي تست
گر به روي من در رحمت گشايد دست بخت
گرد آن آيينه مي گردم که رو بر روي تست
هر که مي بيني به بويي زندگاني مي کند
زندگاني کردن صاحب دلان از بوي تست
اختر برج نحوست طالع منحوس من
مطلع صبح سعادت طلعت نيکوي تست
تا زدي راه فروغي بر همه معلوم شد
کافت اهل محبت غمزه جادوي تست