شماره ٩٨: طوطي وظيفه خوار لب نوشخند تست

طوطي وظيفه خوار لب نوشخند تست
شکر فروش مصر خريدار قند توست
دوزخ کنايتي ز دل سوزناک من
جنت حکايتي ز رخ دل پسند تست
بگسيختم دل از خم گيسوي حور عين
تا حلق من به حلقه مشکين کمند تست
طوبي سر از خجالت خويش افکند به زير
هر جا حديث جلوه سرو بلند توست
رخ بر فروز و از نظر بد حذر مکن
زيرا که خان بر سر آتش سپند تست
از بس که در قلمرو خوبي مسلمي
چشم زمانه در پي دفع گزند تست
هر سر سزاي عرصه ميدان عشق نيست
الا سري که به رسم رعنا سمند تست
گفتي ز شهر بند خيالم به در مرو
بيرون کسي نرفت که در شهر بند تست
داند چگونه جان فروغي به لب رسيد
هر کسي که در طريق طلب دردمندتست