شماره ٦٨: کيفيت نگاه تو از جام خوش تر است

کيفيت نگاه تو از جام خوش تر است
لعل لبت ز باده گلفام خوش تر است
نظاره رخ تو به اصرار خوب تر
بوسيدن لب تو به ابرام خوش تر است
گر خال تواست دانه مرغان نيک بخت
از صحن بوستان شکن دام خوش تر است
من کافر محبتم اما به راستي
کفر محبت تو ز اسلام خوش تر است
ناموس ما به باد فنا رفت و خوش دليم
زيرا که ننگ عشق تو از نام خوش تر است
اکنون که نامرادي ما عين کام تو است
گر خو کنيم با دل ناکام خوش تر است
خود را به آتش غم روي تو سوختيم
چون روزگار سوخته از خام خوش تر است
ما خوش دليم با تو به هر شام و هر سحر
کان روي و مو زهر سحر و شام خوش تر است
بهر شراب خواره بستان معرفت
چشمت هزارباره ز بادام خوش تر است
الحق فروغي از پي اسباب خوش دلي
از هر چه هست وصل دلارام خوش تر است