شماره ٥٢: پايه عمر گران مايه بر آب است برآب

پايه عمر گران مايه بر آب است برآب
همه جا شاهد اين نکته حباب است ، حباب
باده خور باده به بانک ني و فتواي حکيم
زان که دل درد تو را چاره شراب است، شراب
بر سر کوي خرابات کسي آباد است
که مدام از مي ديرينه خراب است، خراب
گر به تيغم نزند محض گناه است، گناه
ور به خونم بکشد عين ثواب است، ثواب
رسم عشاق جگر خسته نياز است ، نياز
خون خوبان ستم پيشه عتاب است ، عتاب
آن که عشق تو نورزيد جماد است، جماد
وان که مي با تو ننوشيد دواب است، دواب
تا تو را اهل نظر هيچ تماشا نکنند
خم به خم زلف تو بر چهره نقاب است، نقاب
در سفالين قدح از شيشه مکن مي به درنگ
که مدار فلک سفله شتاب است، شتاب
گر فروغي نرود از سر کويت چه کند
که ملاقات رقيب تو عذاب است، عذاب