شماره ١٠٣: زلفت به پريشاني دل برد به پيشاني

زلفت به پريشاني دل برد به پيشاني
دل برد به پيشاني زلف به پريشاني
گر زلف بيفشاني صد جانش فرو ريزد
صد جانش فرو ريزد گر زلف بيفشاني
يک لحظه به پنهاني گر وصل تو دريابم
گر وصل تو دريابم يک لحظه به پنهاني
صد بوسه به آساني از لعل تو بربايم
از لعل تو بربايم صد بوسه به آساني
آخر نه مسلماني رحم آر بر اين مسکين
رحم آر بر اين مسکين آخر نه مسلماني
مي بيني و ميداني احوال عبيد آخر
احوال عبيد آخر مي بيني و مي داني