شماره ٩٩: خوش بود گر تو يار ما باشي

خوش بود گر تو يار ما باشي
مونس روزگار ما باشي
روزکي همنشين ما گردي
شبکي در کنار ما باشي
ما همه بندگان حلقه بگوش
تو خداوندگار ما باشي
همچو سگ ميدويم در پي تو
بو که ناگه شکار ما باشي
غم نگردد به گرد خاطر ما
گر دمي غمگسار ما باشي
تا دل بيقرار ما باشد
در دل بيقرار ما باشي
تا منم بنده توام چو عبيد
تا توئي شهريار ما باشي