شماره ٩٣: خدايا تو ما را صفائي بده

خدايا تو ما را صفائي بده
به ما بينوايان نوائي بده
در گنج رحمت به ما برگشا
وزان داد هر بينوائي بده
همه دردناکان درمانده ايم
حکيمي به هريک دوائي بده
سگ کوي رندان آزاده ايم
در آن کوچه ما را سرائي بده
بلائيست اين نفس کافر عبيد
گرش ميتواني سزائي بده