شماره ٨٦: ما که رندان کيسه پردازيم

ما که رندان کيسه پردازيم
کشته شاهدان شيرازيم
يار دردي کشان شنگوليم
همدم جمريان طنازيم
شکر ايزد که ما نه صرافيم
منت حق که ما نه بزازيم
واله دلبر شکر دهنيم
عاشق مطرب خوش آوازيم
همه با عود و چنگ هم دهنيم
همه با جام و باده دمسازيم
از جفاهاي چرخ نگريزيم
وز بلاها سپر نيندازيم
همه در دزدي و سيه کاري
روز و شب با عبيد انبازيم