شماره ٨٠: يارب از کرده به لطف تو پناه آورديم

يارب از کرده به لطف تو پناه آورديم
به اميد کرمت روي به راه آورديم
بر سر نفس بدآموز که شيطان رهست
از ندامت حشر از تو به سپاه آورديم
بر گنه کاري خود گرچه مقريم ولي
ناله زار و رخ زرد گواه آورديم
گرچه ما نامه سياهيم ببخشاي که ما
روسياهيم از آن نامه سياه آورديم
بر در عفو تو ما بي سر و پايان چو عبيد
تا تهي دست نباشيم گناه آورديم