شماره ٤٩: سپيده دم به صبوحي شراب خوش باشد

سپيده دم به صبوحي شراب خوش باشد
نوا و نغمه چنگ و رباب خوش باشد
بتي که مست و خرابي ز چشم فتانش
نشسته پيش تو مست و خراب خوش باشد
سحرگهان چو ز خواب خمار برخيزي
خيال بنگ و نشاط شراب خوش باشد
ميان باغ چو وصل نگار دست دهد
کنار آب و شب ماهتاب خوش باشد
شمايل خوش جانان به خواب ديدم دوش
اميد هست که تعبير خواب خوش باشد
عبيد اين دو سه بيتک به يک زمان گفته است
گرش تو گفت تواني جواب خوش باشد