شماره ١١: لطف تو از حد برون حسن تويي منتهاست

لطف تو از حد برون حسن تويي منتهاست
پيش تو نوش روان درد تو درمان ماست
عشق تو بر تخت دل حاکم کشور گشاي
مهر تو بر ملک جان والي فرمانرواست
پرتو رخسار تو مايه مهر منير
چهره پرچين تو جادوي معجز نماست
نرگس فتان تو لعبت مردم فريب
غمزه غماز تو جادوي معجز نماست
از تو همه سرکشي وز طرف ما هنوز
روي امل بر زمين دست طمع بر دعاست
گر کشدت اي عبيد سر بنه و دم مزن
عادت خوبان ستم چاره عاشق رضاست