شماره ١٨: من آينه طلعت معشوق وجودم

من آينه طلعت معشوق وجودم
از عکس رخش مظهر انوار شهودم
ابليس نشد ساجد و مردود ابد شد
آن دم که ملائک همه کردند سجودم
تا کس نبرد ره به شناسايي ذاتم
گه مؤمن و گه کافر و گه گبر و يهودم