شماره ١٤: الهي الهي، به حق پيمبر

الهي الهي، به حق پيمبر
الهي الهي، به ساقي کوثر
الهي الهي، به صدق خديجه
الهي الهي، به زهراي اطهر
الهي الهي، به سبطين احمد
الهي، به شبير الهي! به شبر
الهي به عابد! الهي به باقر
الهي به موسي، الهي به جعفر
الهي الهي، به شاه خراسان
خراسان چه باشد! به آن شاه کشور
شنيدم که مي گفت زاري، غريبي
طواف رضا، چون شد او را ميسر:
من اينجا غريب و تو شاه غريبان
به حال غريب خود، از لطف بنگر
الهي به حق تقي و به علمش
الهي به حق نقي و به عسکر
الهي الهي، به مهدي هادي
که او مؤمنان راست هادي و رهبر
که بر حال زار بهائي نظر کن!
به حق امامان معصوم، يکسر