شماره ٩: آنها که ربوده الستند

آنها که ربوده الستند
از عهد الست باز مستند
تا شربت بيخودي چشيدند
از بيم و اميد، باز رستند
چالاک شدند، پس به يک گام
از جوي حدوث، باز جستند
اندر طلب مقام اصلي
دل در ازل و ابد نبستند
خالي ز خود و به دوست باقي
اين طرفه که نيستند و هستند
اين طايفه اند، اهل توحيد
باقي، همه خويشتن پرستند