شماره ٥: دلا! باز اين همه افسردگي چيست؟

دلا! باز اين همه افسردگي چيست؟
به عهد گل، چنين پژمردگي چيست؟
اگر آزرده اي از توبه دوش
دگر بتوان شکست، آزردگي چيست؟
شنيدم گرم داري حلقه، اي دوست!
بهائي! باز اين افسردگي چيست؟