شماره ٣: به عالم هر دلي کاو هوشمند است

به عالم هر دلي کاو هوشمند است
به زنجير جنون عشق، بند است
به جاي سدر و کافورم پس از مرگ
غبار خاک کوي او، پسند است
به کف دارند خلقي نقد جانها
سرت گردم، مگر بوسي به چند است؟
حديث علم رسمي، در خرابات
براي دفع چشم بد، سپند است
پس از مردن، غباري زان سر کوي
به جاي سدر و کافورم، پسند است
طمع در ميوه وصلش، بهائي
مکن، کان ميوه بر شاخ بلند است
بهائي گرچه مي آيد ز کعبه
همان دردي کش زناربند است