شماره ٢٢٩: چمن امروز فرش منزل کيست

چمن امروز فرش منزل کيست
رگ گل دود شمع محفل کيست
قد پيري اگر نه دشمن ماست
خم اين طاق تيغ قاتل کيست
طپش آئينه دار حسرت ماست
گل اين باغ بال بسمل کيست
دل ما گرنه دشت جلوه اوست
نفس آخر غبار محمل کيست
خط آن لعل دود خرمن ماست
رم آن چشم برق حاصل کيست
دل ما شد سپند آتش رشک
گل رويت چراغ محفل کيست
بهم آورده ديدم آن کف دست
نيم آگه بچنگ او دل کيست
حذر از دستگاه عشرت دهر
هوس آهنگ رقص بسمل کيست
اگر اوهام سد راه ما نيست
نفس افسون پاي در گل کيست
برد از گوش رنگ طاقت هوش
جرس امشب فغان (بيدل) کيست