شماره ٥٨: گرد رين بحر اعتباري از هنر ميدارد آب

گرد رين بحر اعتباري از هنر ميدارد آب
قطره بيقدر ما بيش از گهر ميدارد آب
فيض درياي کرم با حاجت ما شامل است
تشنگي اصليم ما را در نظر ميدارد آب
نرم رفتاري بمعني خواب راحت کردن است
بستر و بالين هم از خود زير سرميدارد آب
آفت ممسک بود تقليد ارباب کرم
کاغذ ابري کجا چون ابر برميدارد آب
زندگاني هم نماند آنجا که افسرد اعتبار
در شکست رنگ گلها بال و پر ميدارد آب
تا نميري تشنه کام نااميدي گريه کن
خاک اين وادي بقدر چشم تر ميدارد آب
سيل راحت هاست کسب اعتبارات جهان
خانه آئينه را هم دربدر ميدارد آب
تا نفس باقيست ما را بايد از خود رفت و بس
جاده هاي موج دايم درنظر ميدارد آب
در محبت گر هجوم گريه را اين قدرت است
عاقبت چون خشکيم از خاک برميدارد آب
شور عمر رفته سيلاب بناي هوشهاست
از صدا عمريست ما را بيخبر ميدارد آب
شرم بيدردي تري در طبع ما مي پرورد
تا تهي از ناله شد ني در شکر ميدارد آب
تخته مشق کدورت ها مباش از اعتبار
تيغ در زنگ است (بيدل) هر قدر ميدارد آب