شماره ٤٥: چيست آدم مفرد کلک دبيرستان رب

چيست آدم مفرد کلک دبيرستان رب
کاينهمه اوضاع اسما راست ترکيبش سبب
زاده علم مواليدش جهان ما و طبن
(لم يلد لم يولدش) آئينه اصل و نسب
از تصنع گر همه ما و تو آرد بر زبان
ميم و نون دارد همان شکل کشاد و بست لب
احتمالات تميزش وهم چندين خير و شر
آفتابي در وبال تهمت راس و ذنب
آنسوي کون و مکان طيار پرواز انتظار
شش جهت وارستگي آغوش و آزادي طلب
آهوان دشت فطرت را خيال اوختن
کارگاه شيشه افلاک را فکرش حلب
نور ازو بي احتجاب و ظلمت از وي بي کلف
ذات عالمتاب او خورشيد روز و ماه شب
حاصل رد و قبولش انقسام خوب و زشت
انفعالش دوزخ و اقبال فردوس طرب
شور عشق از فتنه آهنگان قانون دماغ
شرم حسن از سايه پروردان مژگان ادب
از هزار آئينه يک نور يقينش منعکس
از دو عالم نسخه اش يک نقطه دل منتخب
با همه سامان قدرت شخص تسليم اعتبار
با کمال کبريائي پيکر (بيدل) لقب