شماره ٧٤

کم سخن غنچه که در پرده ي دل رازي داشت
در هجوم گل و ريحان غم دم سازي داشت
محرمي خواست ز مرغ چمن و باد بهار
تکيه بر صحبت آن کرد که پروازي داشت