شماره ٦٨: صورت گري که پيکر روز و شب آفريد

صورت گري که پيکر روز و شب آفريد
از نقش اين و آن به تماشاي خود رسيد
صوفي برون ز بنگه تاريک پا بنه
فطرت متاع خويش بسوداگري کشيد
صبح و ستاره و شفق و ماه و آفتاب
بي پرده جلوه ها بنگاهي توان خريد