شماره ٦٥

به نگاه آشنائي چو درون لاله ديدم
همه ذوق و شوق ديدم همه آه و ناله ديدم
به بلند و پست عالم تپش حيات پيدا
چه دمن چه تل چه صحرا رم اين غزاله ديدم
نه به ماست زندگاني نه ز ماست زندگاني
همه جاست زندگاني ز کجاست زندگاني