شماره ٦٤

از داغ فراق او در دل چمني دارم
اي لاله ي صحرائي با تو سخني دارم
اين آه جگر سوزي در خلوت صحرا به
ليکن چکنم کاري با انجمني دارم