شماره ٦٠

در اين صحرا گذر افتاد شايد کارواني را
پس از مدت شنيدم نغمه هاي سارباني را
اگر يک يوسف از زندان فرعوني برون آيد
بغارت مي توان دادن متاع کارواني را