شماره ٤٥: فروغ خاکيان از نوريان افزون شود روزي

فروغ خاکيان از نوريان افزون شود روزي
زمين از کوکب تقدير ما گردون شود روزي
خيال ما که او را پرورش دادند طوفانها
ز گرداب سپهر نيلگون بيرون شود روزي
يکي در معني آدم نگر از من چه مي پرسي
هنوز اندر طبيعت مي خلد موزون شود روزي
چنان موزون شود اين پيش پا افتاده مضموني
که يزدان را دل از تأثير او پر خون شود روزي