شماره ٤١

عشق اندر جستجو افتاد و آدم حاصل است
جلوه ي او آشکار از پرده ي آب و گل است
آفتاب و ماه و انجم مي توان دادن ز دست
دربهاي آن کف خاکي که داراي دل است