خواجه و مزدور

خواجه از خون رگ مزدور سازد لعل ناب
از جفاي ده خدايان کشت دهقانان خراب
انقلاب
انقلاب اي انقلاب
شيخ شهر از رشته ي تسبيح صد مؤمن بدام
کافران ساده دل را برهمن زنار تاب
انقلاب
انقلاب اي انقلاب
واعظ اندر مسجد و فرزند او در مدرسه
آن به پيري کودکي اين پير در عهد شباب
انقلاب
انقلاب اي انقلاب
مير و سلطان نرد باز و کعبتين شان دغل
جان محکومان ز تن بردند و محکومان بخواب
انقلاب
انقلاب اي انقلاب
اي مسلمانان فغان از فتنه هاي علم و فن
اهرمن اندر جهان ارزان و يزدان ديرياب
انقلاب
انقلاب اي انقلاب
شوخي باطل نگر اندر کمين حق نشست
شپر از کوري شبيخوني زند بر آفتاب
انقلاب
انقلاب اي انقلاب
در کليسا ابن مريم را بدار آويختند
مصطفي از کعبه هجرت کرده با ام الکتاب
انقلاب
انقلاب اي انقلاب
من درون شيشه هاي عصر حاضر ديده ام
آنچنان زهري که از وي مارها در پيچ و تاب
انقلاب
انقلاب اي انقلاب
با ضعيفان گاه نيروي پلنگان مي دهند
شعله ئي شايد برون آيد ز فانوس حباب
انقلاب
انقلاب اي انقلاب