شماره ٢٨: درين چمن دل مرغان زمان زمان دگر است

درين چمن دل مرغان زمان زمان دگر است
بشاخ گل دگر است و به آشيان دگر است
بخود نگر گله هاي جهان چه مي گوئي
اگر نگاه تو ديگر شود جهان دگر است
به هر زمانه اگر چشم تو نکو نگرد
طريق ميکده و شيوه ي مغان دگر است
به مير قافله از من دعا رسان و بگوي
اگر چه راه همان است کاروان دگر است