شماره ١٠: تکيه بر حجت و اعجاز بيان نيز کنند

تکيه بر حجت و اعجاز بيان نيز کنند
کار حق گاه بشمشير و سنان تيز کنند
گاه باشد که ته خرقه زره مي پوشند
عاشقان بنده ي حال اند و چنان نيز کنند
چون جهان کهنه شود پاک بسوزند او را
وز همان آب و گل ايجاد جهان نيز کنند
همه سرمايه ي خود را بنگاهي بدهند
اين چه قومي است که سودا بزيان نيز کنند
آنچه از موج هوا با پر کاهي کردند
عجبي نيست که با کوه گران نيز کنند
عشق مانند متاعي است ببازار حيات
گاه ارزان بفروشند و گران نيز کنند
تا تو بيدار شوي ناله کشيدم ورنه
عشق کاري است که بي آه و فغان نيز کنند