شماره ٧

خرد از ذوق نظر گرم تماشا بود است
اين که جوينده و يابنده ي هر موجود است
جلوه ي پاک طلب از مه و خورشيد گذر
زانکه هر جلوه درين دير نگه آلود است