شماره ٤٥: رمز عشق تو به ارباب هوس نتوان گفت

رمز عشق تو به ارباب هوس نتوان گفت
سخن از تاب و تب شعله به خس نتوان گفت
تو مرا ذوق بيان دادي و گفتي که بگوي
هست در سينه ي من آنچه بکس نتوان گفت
از نهان خانه ي دل خوش غزلي مي خيزد
سرشاخي همه گويم به قفس نتوان گفت
شوق اگر زنده ي جاويد نباشد عجب است
که حديث تو درين يک دو نفس نتوان گفت