شماره ٤٤: اين دل که مرا دادي لبريز يقين بادا

اين دل که مرا دادي لبريز يقين بادا
اين جام جهان بينم روشن تر ازين بادا
تلخي که فرو ريزد گردون بسفال من
در کام کهن رندي آنهم شکرين بادا