شماره ٣٩: بجهان دردمندان تو بگو چکار داري؟

بجهان دردمندان تو بگو چکار داري؟
تب و تاب ما شناسي دل بي قرار داري
چه خبر ترا ز اشگي که فرو چکد ز چشمي
تو به برگ گل ز شبنم در شاهوار داري
چه بگويمت ز جاني که نفس نفس شمارد
دم مستعار داري غم روزگار داري؟