شماره ٣٠: مرغ خوش لهجه شاهين شکاري از تست

مرغ خوش لهجه شاهين شکاري از تست
زندگي را روش نوري و ناري از تست
دل بيدار و کف خاک و تماشاي جهان
سير اين ماه بشب گونه عماري از تست
همه افکار من از تست چه در دل چه بلب
گهر از بحر برآري نه برآري از تست
من همان مشت غبارم که بجائي نرسد
لاله از تست و نم ابر بهاري از تست
نقش پرداز توئي ما قلم افشانيم
حاضر آرائي و آينده نگاري از تست
گله ها داشتم از دل به زبانم نرسيد
مهر و بي مهري و عياري و ياري از تست