شماره ٢٩: نه در انديشه ي من کارزار کفر و ايماني

نه در انديشه ي من کارزار کفر و ايماني
نه در جان غم اندوزم هواي باغ رضواني
اگر کاوي درونم را خيال خويش را يابي
پريشان جلوه ئي چون ماهتاب اندر بياباني