شماره ٣: عشق شورانگيز را هر جا ده در کوي تو بود

عشق شورانگيز را هر جا ده در کوي تو بود
بر تلاش خود چهي نازد که ره سوي تو بود
درون سينه ي ما سوز آرزو ز کجاست؟
سبو ز ماست ولي باده در سبو ز کجاست؟
گرفتم اين که جهان خاک و ما کف خاکيم
به ذره ذره ي ما درد جستجو از کجاست؟
نگاه ما بگريبان کهکشان افتد
جنون ما ز کجا شورهاي و هوز کجاست؟