دعا

يا رب درون سينه دل با خبر بده
در باده نشئه را نگرم آن نظر بده
اين بنده را که بانفس ديگران نزيست
يک آه خانه زاد مثال سحر بده
سيلم مرا بجوي تنک مايه ئي مپيچ
جولانگهي بوادي و کوه و کمر بده
سازي اگر حريف يم بيکران مرا
با اضطراب موج سکون گهر بده
شاهين من بصيد پلگنان گذاشتي
همت بلند و چنگل ازين تيز تر بده
رفتم که طايران حرم را کنم شکار
تيري که نافکنده فتد کارگر بده
خاکم به نور نغمه ي داود بر فروز
هر ذره ي مرا پر و بال شرر بده