شماره ٧١٣: سلطان مني سلطان مني

سلطان مني سلطان مني
و اندر دل و جان ايمان مني
در من بدمي من زنده شوم
يک جان چه بود صد جان مني
نان بي تو مرا زهرست نه نان
هم آب مني هم نان مني
زهر از تو مرا پازهر شود
قند و شکر ارزان مني
باغ و چمن و فردوس مني
سرو و سمن خندان مني
هم شاه مني هم ماه مني
هم لعل مني هم کان مني
خاموش شدم شرحش تو بگو
زيرا به سخن برهان مني