شماره ٧٠٨: خواهيم يارا کامشب نخسپي

خواهيم يارا کامشب نخسپي
حق خدا را کامشب نخسپي
چون سرو و سوسن تا روز روشن
خوبيم و زيبا کامشب نخسپي
يار موافق تا صبح صادق
شاهي و مولا کامشب نخسپي
اي ماه پاره همچون ستاره
باشي به بالا کامشب نخسپي
از حسن رويت و از لطف مويت
خواهد ثريا کامشب نخسپي
چون ديد ما را مست تو يارا
ناليد سرنا کامشب نخسپي
چون روز لالا دارد علالا
کوري لالا کامشب نخسپي
در جمع مستان با زيردستان
بگريست صهبا کامشب نخسپي
قومي ز خويشان گشته پريشان
بهر تو تنها کامشب نخسپي