شماره ٦٩٨: الا مير خوبان هلا تا نرنجي

الا مير خوبان هلا تا نرنجي
بهانه نگيري و از ما نرنجي
تويي يار غارم اميد تو دارم
که سر را نخارم نگارا نرنجي
تو جانان مايي تو خاصان مايي
ز هر جا برنجي از اين جا نرنجي
تويي شب فروزم تويي بخت و روزم
که امشب بخندي و فردا نرنجي
يکي مشت خاکيم اي جان چه باشد
که از ما و زين ها و زان ها نرنجي
چو دانا و نادان شدند از تو شادان
ز نادان نگيري ز دانا نرنجي