شماره ٦٨٤: به دست هجر تو زارم تو نيز مي داني

به دست هجر تو زارم تو نيز مي داني
طمع به وصل تو دارم، تو نيز مي داني
چو در دل آمد عشق تو و قرار گرفت
نماند صبر و قرارم، تو نيز مي داني
نهفته شد گل، و بلبل پريد از چمنم
بدرد خسته خارم، تو نيز مي داني
به ناله باز سپيدم، بسان فاخته شد
به کوهسار چو سارم، تو نيز مي داني
انار بودم خندان، بران عقيق لبت
کنون چو شعله نارم، تو نيز مي داني
انار عشق تو بودست شمس تبريزي
که برد بر سردارم، تو نيز مي داني