شماره ٦٦٨: هزار جان مقدس فداي سلطاني

هزار جان مقدس فداي سلطاني
که دست کفر برو برنبست پالاني
ببرد او به سلامت ميان چندين باد
به ظلمت لحد خود چراغ ايماني
نگين عشق کاسير ويند ديو و پري
ز ديو تن کي ستاند مگر سليماني
کي برشکافت زره بر تن چنين کافر
به غير شير حق و ذوالفقار براني
براي قاعده ني غم به پيش تابوتش
دريده صورت خيرات او گريباني
خنک کس که دود پيش و پيشکش ببرد
چو بوهريره در انبان عقيق و مرجاني
ز خانه جانب گور و ز گور جانب دوست
لفافه را طربي و جنازه را جاني