شماره ٦٠٩: چند دويدم سوي افندي

چند دويدم سوي افندي
شکر که ديدم روي افندي
در شب تاري ره متواري
رهبر ما شد بوي افندي
شادي جان ها ذوق دهان ها
اصل مکان ها کوي افندي
صحن گلستان عشرت مستان
آب حيات و جوي افندي
عيش معظم جام دمادم
بزم دو عالم طوي افندي
کام من آمد دام افندي
هاي من آمد هوي افندي
گرگ ز بره دست بدارد
چون شنود او قوي افندي
گنج سبيلي خوان خليلي
نيست بخيلي خوي افندي
کله شاهان سکه ماهان
در خم چوگان گوي افندي
خامش و کم گو هي کي بود او
قبله اوها اوي افندي