شماره ٥٣٧: در رنگ يار بنگر تا رنگ زندگاني

در رنگ يار بنگر تا رنگ زندگاني
بر روي تو نشيند اي ننگ زندگاني
هر ذره اي دوان است تا زندگي بيابد
تو ذره اي نداري آهنگ زندگاني
گر ز آنک زندگاني بودي مثال سنگي
خوش چشمه ها دويدي از سنگ زندگاني
در آينه بديدم نقش خيال فاني
گفتم چيي تو گفتا من زنگ زندگاني
اندر حيات باقي يابي تو زندگان را
وين باقيان کيانند دلتنگ زندگاني
آن ها که اهل صلحند بردند زندگي را
وين ناکسان بمانند در جنگ زندگاني