شماره ٥٠١: اي دلي کز گلشکر پرورده اي

اي دلي کز گلشکر پرورده اي
اي دلي کز شير شيران خورده اي
وي دلي کز عقل اول زاده اي
حاتم از دست سليمان برده اي
طاقت عشقت ندارد هيچ جان
اين چه جان است اين چه جان آورده اي
آفتابي کآفتاب از عکس او است
زير دامن طرفه پنهان کرده اي
هم چراغ صد هزاران ظلمتي
هم مسيح صد هزاران مرده اي
اين شرابي را که ساقي گشته اي
از کدام انگورها افشرده اي
هم زمستان جهان را ميوه اي
دستگير صد هزار افسرده اي
کار زرکوبان چو زر کردي چو زر
شه صلاح الدين که تو صدمرده اي