شماره ٤٩٤: مي زنم حلقه در هر خانه اي

مي زنم حلقه در هر خانه اي
هست در کوي شما ديوانه اي
مرغ جان ديوانه آن دام شد
دام عشق دلبري دردانه اي
عقل ها نعره زنان کآخر کجاست
در جنون دريادلي مردانه اي
اي خدا مجنون آن ليلي کجاست
تا به گوشش دردميم افسانه اي
ز آنک گوش عقل نامحرم بود
از فسون عاشقان بيگانه اي
سلسله زلفي که جان مجنون او است
ميل دارد با شکسته شانه اي
شهر ما پرفتنه و پرشور شد
الغياث از فتنه فتانه اي
زوتر اي قفال مفتاحي بساز
کز فرج باشد ورا دندانه اي
هين خمش کن کژ مرو فرزين نه اي
کي چو فرزين کژ رود فرزانه اي