شماره ٤٩٢: مرحبا اي پرده تو آن پرده اي

مرحبا اي پرده تو آن پرده اي
کز جهان جان نشان آورده اي
برگذر از گوش و بر جان ها بزن
ز آنک جان اين جهان مرده اي
درربا جان را و بر بالا برو
اندر آن عالم که دل را برده اي
ماه خندانت گواهي مي دهد
کان شراب آسماني خورده اي
جان شيرينت نشاني مي دهد
کز الست اندر عسل پرورده اي
سبزه ها از خاک بررستن گرفت
تا نمايد کشت ها که کرده اي