شماره ٤٨٧: طبع چيزي نو به نو خواهد همي

طبع چيزي نو به نو خواهد همي
چيز نو نو راهرو خواهد همي
سر نو خواهي که تا خندان شود
سر دو گوش سرشنو خواهد همي
جان پاکان طالب جان زر است
جان حيوان کاه و جو خواهد همي
گفته مستان ساقيا هل من مزيد
ساقي از مستان گرو خواهد همي
رو به سر چون سيل تا بحر حيات
جوي کن کان آب گو خواهد همي