شماره ٤٥١: ني تو شکلي دگري سنگ نباشي تو زري

ني تو شکلي دگري سنگ نباشي تو زري
سنگ هم بوي برد نيز که زيباگهري
دل نهادم که به همسايگيت خانه کنم
که بسي نادر و سبز و تر و عالي شجري
سبزه ها جمله در اين سبزي تو محو شوند
من چه گويم که تري تو نماند به تري
گر چه چون شير و شکر با همه آميخته اي
هيچ عقلي نپذيرد ز تو که زين نفري