شماره ٤٢٦: ز غم تو زار زارم هله تا تو شاد باشي

ز غم تو زار زارم هله تا تو شاد باشي
صنما در انتظارم هله تا تو شاد باشي
تو مرا چو خسته بيني نظر خجسته بيني
دل و جان به غم سپارم هله تا تو شاد باشي
ز غم دلم چه شادي به جفا چه اوستادي
دم شاد برنيارم هله تا تو شاد باشي
صنما چو تيغ دشنه تو به خون بنده تشنه
ز دو ديده خون ببارم هله تا تو شاد باشي
تو مرا چو شاد بيني سر و سينه پر ز کيني
سر خويش را نخارم هله تا تو شاد باشي
ز تو بخت و جاه دارم دل تو نگاه دارم
صنما بر اين قرارم هله تا تو شاد باشي
تويي جان اين زمانه تو نشسته پربهانه
ز زمانه برکنارم هله تا تو شاد باشي
تن و نفس تا نميرد دل و جان صفا نگيرد
همه اين شده ست کارم هله تا تو شاد باشي